Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
28. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/28-sjednica-gradskog-vijeca/

28. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 19. prosinca 2019. | Gospic.hr


Dnevni red

1. Zapisnik sa 26. sjednica vijeća

2.1. Dopis Gradonačelnika - IV izmjene i dopune Proračuna za 2019. god.

2.2. Prijedlog IV izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2019. god.

2.3. Prijedlog II. izmjena Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019 -2021 godinu

2.4. Prijedlog Odluke o V. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. god.

2.5. Obrazloženje uz IV. izmjene i dopune Proračuna za 2019. god.

3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2019. g.

4. Prijedlog Odluk o III. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. g.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dogotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2019.g.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2019. g.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2019. g.

8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2019. g.

9. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.

10. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g.

11. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019.g.

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g.

13. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019.g.

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019.g.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.g.

16. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

17. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na pordručju Grada Gospića

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

19. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gospića

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Gospića

20.1. Izvješće o stanju u prostoru Grada Gospića u razdoblju od 2015-2019.g.

21. Prijedlog Odluke o produženju prava služnost tvrtki Strabag d.o.o. za građevinske poslove, na kat.čest.br. 24319 k.o. Lički Novi