Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-11-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2020

Objavljeno 20. siječnja 2021. | Gospic.hr


Gospić, 30. prosinca 2020. godine

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. V. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 3. ODLUKA o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 4. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. godinu
 5. ODLUKA o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2020. godinu
 7. ODLUKA o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2020. godinu
 8. ODLUKA o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 16. ODLUKA o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 2052 i 2053 k.o. Gospić izravnom pogodbom

 

  

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2021. godinu
 2. ZAKLJUČAK o privremenom financiranju udruga
 3. ZAKLJUČAK o donošenju plana vježbi civilne zaštite u 2021. godini
 4. ZAKLJUČAK o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Gospića
 5. GODIŠNJI Plan raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2021. godinu
  - prilog
 6. PRAVILNIK o korištenju sustava videonadzora na Trgu hrvatskih žrtava Široke Kule