Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 07/2021
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-07-2021/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 07/2021

Objavljeno 9. studenoga 2021. | Gospic.hr


Gospić, 05. studenoga 2021. godine

S A D R Ž A J 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine
  2. ODLUKA o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2021. godinu
  3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
  4. ODLUKA o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 5131/2 k.o. Gospić
  5. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2021./2022.
  6. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za stipendije
  7. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika Grada Gospića“

 

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ZAKLJUČAK o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine