Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2021
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-04-2021/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2021

Objavljeno 28. srpnja 2021. | Gospic.hr


Gospić, 16. srpnja 2021. godine

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
 3. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 5. ODLUKA o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini označenoj kao k.č.br. 1357/4, k.o. Barlete u korist trgovačkog društva PLINACRO d.o.o., Zagreb
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 7. ODLUKA o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja
 8. ODLUKA o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu
 9. ODLUKA o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  - IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  - IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjuma za Grad Gospić za 2020. godinu
 13. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 14. PLAN utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu i uredovnom radnom vremenu upravnih tijela Grada Gospića
 2. ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju Voditelja i Koordinatora projekta „Zapošljavanje žena na području Gospića – faza II“
 4. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Ličkoj pukovniji Gospić
 5. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
 6. ZAKLJUČCI o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2021. godinu
 7. I IZMJENE i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2021. godinu
 8. PRAVILNIK o X. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića

 

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2021 - Grad Gospić

Gospić, 16. srpnja 2021. godine

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
 3. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 5. ODLUKA o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini označenoj kao k.č.br. 1357/4, k.o. Barlete u korist trgovačkog društva PLINACRO d.o.o., Zagreb
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 7. ODLUKA o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja
 8. ODLUKA o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu
 9. ODLUKA o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  – IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjuma za Grad Gospić za 2020. godinu
 13. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 14. PLAN utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu i uredovnom radnom vremenu upravnih tijela Grada Gospića
 2. ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Gospića
 3. ODLUKA o imenovanju Voditelja i Koordinatora projekta „Zapošljavanje žena na području Gospića – faza II“
 4. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Ličkoj pukovniji Gospić
 5. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
 6. ZAKLJUČCI o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2021. godinu
 7. I IZMJENE i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2021. godinu
 8. PRAVILNIK o X. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića