Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-09-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 - 1840

Broj: 09/2013., Gospić, 23. prosinca 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2014. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 3. PROJEKCIJA Proračuna Grada Gospića za 2014. do 2016. godine
 4. PLAN razvojnih programa Grada Gospića za 2014. do 2016. godine
 5. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 6. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba u sportu Gospića za 2014. godinu
 12. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 13. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 14. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 15. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 16. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 17. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene Široka Kula – UPU 14
 18. ODLUKA o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
 19. ODLUKA o pristupanju Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 20. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 21. ODLUKA o uključivanju Grada Gospića u Program POS-a i prijenosu prava vlasništva kat. čest. 2130/4 k.o. Gospić u korist APN-a
 22. ODLUKA o prihvaćanju Programa rada Hrvatskog radija – Radio Gospić d.o.o. za 2014. godinu
 23. ODLUKA o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića
 24. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 25. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 27. ZAKLJUČAK o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2014. godinu

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 1. ODLUKA o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju
 2. ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Ciljanih III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića za Javnu