Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-09-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.09/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846-1840

Broj: 09/2012., Gospić, 19. prosinca 2012. godine, Izlazi prema potrebi

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2013. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 3. PROJEKCIJA Proračuna Grada Gospića za 2013. do 2015. godine
 4. PLAN razvojnih programa Grada Gospića za 2013. do 2015. godine
 5. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2013. godinu
 11. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 12. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 13. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 14. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 15. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 16. PROGRAM izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
 17. PLAN gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
 18. AKCIJSKI plan potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2013. godinu
 19. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 20. ODLUKA o nerazvrstanim cestama
 21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 22. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 23. ODLUKA o izdavanju „Tabularne isprave“ Domu zdravlja Gospić
 24. ODLUKA o produženju prava osobne služnosti na kat.čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 26. ODLUKA o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2012. godini
 27. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora sa komunalnim poduzećem „USLUGA“ d.o.o. Gospić
 28. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2012. godinu
 29. ZAKLJUČAK o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 30. ZAKLJUČAK o ispravci pogrešaka u Odluci o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
 2. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na cijene usluga u grobljima na području Grada Gospića- CJENIK

 

 OSTALO

 1. PROGRAM rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 2. FINANCIJSKI plan radi ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu