Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br. 08/13
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-08-13/

Službeni vjesnik Grada Gospića br. 08/13

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 - 1840

Broj: 08/2013., Gospić, 28. studenog 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 3. ODLUKA o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva USLUGA d.o.o., Gospić
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 7. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 8. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 13. ODLUKA o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 14. ODLUKA o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 15. ODLUKA o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 16. ODLUKA o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 17. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 18. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 19. ODLUKA o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić za uknjižbu prava vlasništva
 20. ODLUKA o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 21. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti poduzeću USLUGA d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 22. ODLUKA o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. PLAN o izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

OSTALO

 1. III IZMJENA i dopuna Kolektivnog ugovora službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
Službeni vjesnik Grada Gospića br. 08/13 - Grad Gospić

ISSN – 1846 – 1840

Broj: 08/2013., Gospić, 28. studenog 2013. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 3. ODLUKA o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva USLUGA d.o.o., Gospić
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 7. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 8. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 13. ODLUKA o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 14. ODLUKA o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 15. ODLUKA o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 16. ODLUKA o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 17. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 18. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 19. ODLUKA o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić za uknjižbu prava vlasništva
 20. ODLUKA o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 21. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti poduzeću USLUGA d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 22. ODLUKA o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. PLAN o izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

OSTALO

 1. III IZMJENA i dopuna Kolektivnog ugovora službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića