Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br. 07/14
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-07-14/

Službeni vjesnik Grada Gospića br. 07/14

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1330 - 3929

Broj: 07/2014., Gospić, 3. prosinca 2014. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 2. ODLUKA o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 3. ODLUKA o donošenju Ciljanih IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 4. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko – turističnamjene Široka Kula – UPU 14
 5. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 13. ODLUKA o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 14. ODLUKA o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 15. ODLUKA o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića
 17. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje za javnu raspravu

 

 AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

 1. IZVJEŠĆE o početku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća i početku obnašanja mandata zamjenika članova Gradskog vijeća
Službeni vjesnik Grada Gospića br. 07/14 - Grad Gospić

ISSN – 1330 – 3929

Broj: 07/2014., Gospić, 3. prosinca 2014. godine, Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 1. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 2. ODLUKA o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 3. ODLUKA o donošenju Ciljanih IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 4. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko – turističnamjene Široka Kula – UPU 14
 5. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 13. ODLUKA o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 14. ODLUKA o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 15. ODLUKA o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića
 17. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

 

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje za javnu raspravu

 

 AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

 1. IZVJEŠĆE o početku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća i početku obnašanja mandata zamjenika članova Gradskog vijeća