Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-06-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846-1840

Broj: 06/2012., Gospić, 12. rujna 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. POLUGODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2012. godine
  2. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Gospića sa Planom civilne zaštite
  3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi
  4. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
  5. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2011. godinu
  6. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izmjeni Zaključka pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a
  7. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. PRAVILNIK o korištenju službenih mobilnih telefona
  2. ZAKLJUČAK o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/12 - Grad Gospić