Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-06-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1846 – 1840

Broj: 6/2011., Gospić, 15. rujna 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. POLUGODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. do 06. 2011. godine
 2. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića
 3. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 5. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2010. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 2. ODLUKA o cjeniku za obračun troškova vatrogasnih intervencija i pružanja dodatnih usluga DVD-a Pazarište
 3. ODLUKA o dodjeli Zahvalnice Grada Gospića
 4. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba i zastave Grada Gospića Trgovačko uslužnom obrtu „Kuna“

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 1. ODLUKA o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
 2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića
Službeni vjesnik Grada Gospića br.06/11 - Grad Gospić