Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-04-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN - 1846 - 1840
Broj:04/2011., Gospić, 31. svibnja 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2010. godinu
 2. ODLUKA o uključivanju Grada Gospića u osnivanje „Lokalne akcijske grupe za Ličko-senjsku županiju“ u okviru projekta „Razvoj LEADER-ova pristupa“
 3. ODLUKA o komunalnom doprinosu
 4. ODLUKA o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Gospić ima dionice ili udjele
 5. ODLUKA o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Usluga“ d.o.o., Gospić za provedbu postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava Široka Kula
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Usluga“ d.o.o., Gospić za provedbu postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Budačke ulice u Gospiću
 7. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2011./2012.
 8. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2011. godini
 9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 10. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Ostrvica
 11. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Bužim i Klanac
 12. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Drenovac Radučki, Medak i Počitelj
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Brezik
 14. PLAN operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godinu na području Grada Gospića
 15. PROGRAM akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za razdoblje 2011. – 2014. godine
 16. IZVEDBENI Plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2011. godinu
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2010. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o početku postupka javne nabave građevnog materijala
 2. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića za Javnu raspravu
 3. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 4. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2011. godinu 

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE

 1. RJEŠENJE
Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/11 - Grad Gospić

ISSN – 1846 – 1840
Broj:04/2011., Gospić, 31. svibnja 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE

 1. RJEŠENJE