Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/11
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-01-11/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/11

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


SSN - 1846 - 1840
Broj:01/2011., Gospić, 08. ožujka 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Gospića sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
 2. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 3. ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Bilaj, Brezik i Smiljan
 4. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za k.o. Drenovac Radučki
 5. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarske općine Drenovac Radučki, Medak i Počitelj
 6. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Brezik i Klanac
 7. ODLUKA o početku postupka javne nabave elektroinstalacijskih i elektromontažnih radova za vrijeme održavanja manifestacija na području Grada Gospića
 8. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
 11. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
 12. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o početku postupka javne nabave zaštitarskih usluga
 2. PLAN nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 3. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
 4. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2011. godinu
 5. ZAKLJUČAK o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Pazarišta
 6. ZAKLJUČAK o osnivanju prava stvarne služnosti na kat. čest. br. 2625/2, 2626 i 2638 k.o. Smiljan

OSTALO

 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
Službeni vjesnik Grada Gospića br.01/11 - Grad Gospić

SSN – 1846 – 1840
Broj:01/2011., Gospić, 08. ožujka 2011. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

OSTALO

 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića