Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/12
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-br-04-12/

Službeni vjesnik Grada Gospića br.04/12

Objavljeno 11. svibnja 2018. | Gospic.hr


ISSN – 1330–3929

Broj: 04/2012., Gospić, 31. svibnja 2012. godine, Izlazi prema potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2011. godinu
 2. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
 3. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2012. godinu
 4. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu
 5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 6. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 7. ODLUKA o prihvaćanju Programa o korištenju 30 % sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu
 8. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
 9. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Gospića (SEAP)
 11. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 12. PLAN operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području Grada Gospića

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog Prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 2. ZAKLJUČAK o odobrenju zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u DVD- Pazarišta
 3. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za povrat vlastito uloženih sredstava u ratom oštećenu obiteljsku kuću izgrađenu na kat. čest. br. 3146 k.o. Lički Osik
 4. PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara