Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15, 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 5/21, 4/22) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 03/20, 1/21), Gradonačelnik Grada Gospića, donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2022. godini u području: kulture, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, djece, mladih i zajednice i tehničke kulture.

  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture
  2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice
  4. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u području tehničke kulture
Back to top