Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Pregled zakona i ostalih propisa iz djelokruga rada gradske uprave
https://arhiva.gospic.hr/pregled-zakona-i-ostalih-propisa-iz-djelokruga-rada-gradske-uprave/

Pregled zakona i ostalih propisa iz djelokruga rada gradske uprave

Objavljeno 3. prosinca 2018. | Gospic.hr


P O P I S   Z A K O N A

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Grada Gospića:

1. OPĆENITO

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01,55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95)
5.a. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
5.b. Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
6. Zakon o žigu („Narodne novine“ broj 14/19)
6.a. Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – Ispravak, 123/17), 98/19.
7.a.Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
7.b. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
8.a.Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. god. ("Narodne novine" broj 128/19)
9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)
9.a. Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj ( 131/17)
9.b. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
10. Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12 – Odluka USRH, 48/13 – pročišćeni tekst ( 57/15, 98/19)
11. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05)
12. Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 79/07)
13. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
14. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07 i 22/13)
14.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18)
15. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
16. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16-Odluka, 29/17)
17. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
18. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
18.a. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 )
19. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18- Odluka, 62/18, 115/18, 102/19.
20. Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12)
21. Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
22. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
23. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
24. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17)
25. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09)
26. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)

2. IZBORI I REFERENDUM

1. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16)
3. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
4. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
5.Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19)
5.a. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

3. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI TE RADNI ODNOSI

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 4/18)
1.a.Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
3. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17)
3.a. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)
3.b. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
3.c. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
5. Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 118/18)
6. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18)
7. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17)
8. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)

4.PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)
1.a. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
1.b.Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14)

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I TAJNOST PODATAKA
1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18)
1.a. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119)
2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ 108/96)

6. VOLONTIRANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
1. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07 i 22/13)
1.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18)

7. NEKRETNINE
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 94/17)
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17)
3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11)
5. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
6. Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/9868/18)
7. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)

8. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17, 118/18 )
2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)
3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
3.a.Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88)
4.a.Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
4.b. Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18)

9. CIVILNA ZAŠTITA
1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)

10. VATROGASTVO
1. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
1.a. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
1.b. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)

11. ZAŠTITA OD POŽARA
1. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
1.a. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
1.b. Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)

12. ELEMENTARNE NEPOGODE
1. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)
1.a. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

13. JAVNO OKUPLJANJE
1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“, broj 128/99, 90/05, 139/05,150/05, 82/11 i 78/12)

14. UDRUGE I ZADRUGE
1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17)
1.a.Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
2. Zakon o zadrugama („Narodne novine“ broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18)

15. ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18)

16. SOCIJALNA SKRB
1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
1.a. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 35/19)

17. KONCESIJE
1. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
1.a. Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

18. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Narodne novine“ broj 78/12, 152/14, 114/18)
1.a. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva („Narodne novine“ broj 88/12 i 15/15)

19. GROBLJA I POGREBNIČKA DJELATNOST
1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12, 89/17)
1.a. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)

20. ZAŠTITA POTROŠAČA
1. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19)

21. MALO GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I OBRT
1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
2. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)
3. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12 i 28/13)
3.a. Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 40/13)
4. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)

22. TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/1330/14, 32/19)
2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19)
3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08)

23. POLJOPRIVREDA
1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18)
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18, 115/18)
2.a. Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19)
3. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 51/15)

24. ŠUME I VODE
1. Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18)
2. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)
3.a. Uredba o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 108/13)
3.b. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 83/10 i 126/13)

25. ZAŠTITA ŽIVOTINJA, PRIRODE I OKOLIŠA
1. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
2. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19)
3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
3.a. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
3.b. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

26. ZAŠTITA OD BUKE I SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
2. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19)

27. PRORAČUN I FINANCIJE
1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
1.a. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14)
1.b. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10)
1.c. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09 i 142/14) - Podatci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 51/18)
1.d. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13)
1.e. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17)
1.f. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
1.g. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
1.h. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 113/18)
2.a. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ broj 12/19)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14)
3.a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15)
4.a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
6.a.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16)
8. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16)
8.a. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19)
9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13148/13143/14, 115/16)
9.a. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
10. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16)
10.a. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)

28. DOPRINOSI
1. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12,148/13, 41/14, 143/14, 115/16)
1.a. Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa („Narodne novine“ broj 49/12 i 31/14)
1.b. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ broj 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
1.c. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 1/19)

29. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE
1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
3. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13)
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

30. KULTURA I UMJETNOST
1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18)
5. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
6. Zakon o muzejima (“Narodne novine“ broj 61/18)

31. TEHNIČKA KULTURA I SPORT
1. Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09)
2. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

32. CESTE I CESTOVNI PRIJEVOZ
1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18)
3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/0874/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17)

33. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18)
1.a Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa -VAŽI DO 20.2.2019. („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)
1.b Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa - STUPA NA SNAGU 21.2.2019. („Narodne novine“ broj 15/19)

34. OTPAD
1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19)

35. RUDARSTVO
1. Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13, 14/14,)

36. HRVATSKI CRVENI KRIŽ
1. Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10)
1.a.Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)

37. ARHIVSKA GRAĐA
1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18)
1.a. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 67/99)
1.b. Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ broj 90/02 i 106/07)
1.c. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabira i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02)
1.d. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima („Narodne novine“ broj 90/02)
1.e. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 63/04 i 106/07)
1.f. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama („Narodne novine“ broj 93/04)

Pregled zakona i ostalih propisa iz djelokruga rada gradske uprave - Grad Gospić

P O P I S   Z A K O N A

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Grada Gospića:

1. OPĆENITO

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01,55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95)
5.a. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95)
5.b. Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/95)
6. Zakon o žigu („Narodne novine“ broj 14/19)
6.a. Pravilnik o žigu („Narodne novine“ broj 38/19)
7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – Ispravak, 123/17), 98/19.
7.a.Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 94/98 i 68/04)
7.b. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02)
8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
8.a.Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. god. (“Narodne novine” broj 128/19)
9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)
9.a. Uredba o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj ( 131/17)
9.b. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17)
10. Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12 – Odluka USRH, 48/13 – pročišćeni tekst ( 57/15, 98/19)
11. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ 150/05)
12. Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 79/07)
13. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)
14. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07 i 22/13)
14.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18)
15. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
16. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16-Odluka, 29/17)
17. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
18. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
18.a. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88 )
19. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18- Odluka, 62/18, 115/18, 102/19.
20. Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12)
21. Zakon trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
22. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
23. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
24. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17)
25. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09)
26. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15)

2. IZBORI I REFERENDUM

1. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)
2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16)
3. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10)
4. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13)
5.Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19)
5.a. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“ broj 90/13 i 96/13)

3. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI TE RADNI ODNOSI

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 4/18)
1.a.Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14)
2. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
3. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17)
3.a. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)
3.b. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
3.c. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
4. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
5. Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 118/18)
6. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18)
7. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17)
8. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)

4.PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)
1.a. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
1.b.Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14)

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I TAJNOST PODATAKA
1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18)
1.a. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119)
2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07 i 86/12)
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ 108/96)

6. VOLONTIRANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
1. Zakon o volonterstvu („Narodne novine“ broj 58/07 i 22/13)
1.a. Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18)

7. NEKRETNINE
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 94/17)
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17)
3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11)
5. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
6. Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/9868/18)
7. Zakon o zakupu u kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18)

8. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17, 118/18 )
2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)
3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
3.a.Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
4. Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88)
4.a.Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima („Narodne novine“ broj 4/90 i 91/11)
4.b. Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada („Narodne novine“ broj 30/90)
5. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18)

9. CIVILNA ZAŠTITA
1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18)

10. VATROGASTVO
1. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
1.a. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94)
1.b. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18)

11. ZAŠTITA OD POŽARA
1. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
1.a. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
1.b. Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12)

12. ELEMENTARNE NEPOGODE
1. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)
1.a. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98)

13. JAVNO OKUPLJANJE
1. Zakon o javnom okupljanju („Narodne novine“, broj 128/99, 90/05, 139/05,150/05, 82/11 i 78/12)

14. UDRUGE I ZADRUGE
1. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17)
1.a.Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
2. Zakon o zadrugama („Narodne novine“ broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18)

15. ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18)

16. SOCIJALNA SKRB
1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
1.a. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 35/19)

17. KONCESIJE
1. Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
1.a. Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi („Narodne novine“ broj 100/17)

18. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Narodne novine“ broj 78/12, 152/14, 114/18)
1.a. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva („Narodne novine“ broj 88/12 i 15/15)

19. GROBLJA I POGREBNIČKA DJELATNOST
1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12, 89/17)
1.a. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)

20. ZAŠTITA POTROŠAČA
1. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19)

21. MALO GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I OBRT
1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
2. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)
3. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12 i 28/13)
3.a. Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 40/13)
4. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)

22. TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
1. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/1330/14, 32/19)
2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19)
3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08)

23. POLJOPRIVREDA
1. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18)
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj 20/18, 115/18)
2.a. Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19)
3. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 51/15)

24. ŠUME I VODE
1. Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18)
2. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)
3.a. Uredba o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 108/13)
3.b. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda („Narodne novine“ broj 83/10 i 126/13)

25. ZAŠTITA ŽIVOTINJA, PRIRODE I OKOLIŠA
1. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
2. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19)
3. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
3.a. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
3.b. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

26. ZAŠTITA OD BUKE I SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
1. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
2. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19)

27. PRORAČUN I FINANCIJE
1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
1.a. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14)
1.b. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10)
1.c. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09 i 142/14) – Podatci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 51/18)
1.d. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13)
1.e. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17)
1.f. Pravilnik o proračunskom nadzoru („Narodne novine“ broj 71/13 i 57/15)
1.g. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
1.h. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 113/18)
2.a. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ broj 12/19)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14)
3.a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
4. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15)
4.a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ broj 96/13)
5. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
6.a.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16)
8. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16)
8.a. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19)
9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13148/13143/14, 115/16)
9.a. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
10. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16)
10.a. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)

28. DOPRINOSI
1. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12,148/13, 41/14, 143/14, 115/16)
1.a. Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa („Narodne novine“ broj 49/12 i 31/14)
1.b. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ broj 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
1.c. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 1/19)

29. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE
1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
3. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13)
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)

30. KULTURA I UMJETNOST
1. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18)
5. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19)
6. Zakon o muzejima (“Narodne novine“ broj 61/18)

31. TEHNIČKA KULTURA I SPORT
1. Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09)
2. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

32. CESTE I CESTOVNI PRIJEVOZ
1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
2. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18)
3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/0874/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17)

33. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18)
1.a Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa -VAŽI DO 20.2.2019. („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)
1.b Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa – STUPA NA SNAGU 21.2.2019. („Narodne novine“ broj 15/19)

34. OTPAD
1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19)

35. RUDARSTVO
1. Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13, 14/14,)

36. HRVATSKI CRVENI KRIŽ
1. Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10)
1.a.Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11)

37. ARHIVSKA GRAĐA
1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18)
1.a. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 67/99)
1.b. Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ broj 90/02 i 106/07)
1.c. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabira i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 90/02)
1.d. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima („Narodne novine“ broj 90/02)
1.e. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 63/04 i 106/07)
1.f. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama („Narodne novine“ broj 93/04)