Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
https://arhiva.gospic.hr/oglas-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme-2/

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljeno 9. rujna 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

               

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

G R A D   G O S P I Ć

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA

SAMOUPRAVU I UPRAVU

KLASA:112-03/20-01/3

URBROJ: 2125/01-03-20-01

Gospić, 09.09.2020.god.

 

Na temelju članka 5. st 1. i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11, 04/18 i 112/19), Pročelnica Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto :

  1. Voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo koji će obavljati poslove koordinatora projekta „RAISE Youth – Ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo za mlade

–  1  izvršitelj ( m/ž )

 

 

Opis poslova:

 

 

Ovaj Opis poslova definira zaduženja i obaveze Administratora/ice sa strane Grada Gospića kao projektnog partnera u okviru projekta RAISE Youth - RuralAction for Innovativeand Sustainable Entrepeneurship for Youthpod brojem ugovora 2017-1-053, sufinanciranog iz Fondova Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, putovnice ili osobne),
  3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  4. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  6. izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana,
  7. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
  8. Preslik vozačke dozvole B kategorije.

Napomena:

Jednakovrijedan dokument (dokaz) je i ispis iz sustava e-Građani

Isprave pod točkom 2., 3. i 8. kandidati mogu dostaviti u preslici ali prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u jedinicu lokalne samouprave prema članku 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N.N“ br. 121/17 i 98/19) dužan je uz prijavu na oglas dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dostupne na internetskoj poveznici na stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposliavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N“br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N“ br. 33/92, 77/92, 86/92, -pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/97, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao raditi odnos kod prijašnjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.)

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („N.N“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na oglas osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Trajanje radnog odnosa – osamnaest (17) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka i Izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje se mogu preuzeti na stranicama Grada Gospića ili u Pisarnici Grada Gospića.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se

dodijeliti određeni broj bodova. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Gospića

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gospića najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Pisarnicu Grada Gospića na adresu Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, sa naznakom: „Za oglas: Koordinator projekta „RAISE Youth“- ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Grad Gospić zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Upute kandidatima nalaze se na službenim internetskim stranicama Grada Gospića.

 

PROČELNICA

Ivana Kaleb Asić

 

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE

OSOBNIH PODATAKA

U svezi provedbe Oglasa za prijam u radni odnos  na  određeno vrijeme

 

 

Za potrebe provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za proračun i računovodstvo koji će obavljati poslove koordinatora projekta „Raise Youth“-Ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo za mlade, podnošenja prijave na isti te eventualnog stupanja u radni odnos na određeno vrijeme potvrđujem sljedeće:

SUGLASAN SAM / NISAM SUGLASAN  (obavezno zaokružiti)

da se moji osobni podaci sadržani u Prijavi podnesenoj na oglas za prijam u radno odnos na određeno vrijeme kao i osobni podaci sadržani u dostavljanoj dokumentaciji kojom dokazujem ispunjenje uvjeta za zaposlenje na određeno vrijeme obrađuju od strane Grada Gospića.

Svojim potpisom potvrđujem da mi je poznat identitet i kontaktni podaci Grada Gospića sa sjedištem u Gospiću, Budačka 55, OIB: 22538763965 i detalji o oglasu za prijam u radni odnos.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe postupka Oglasa mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade mojih osobnih podataka kao i pravo podnošenja mojih osobnih podataka. Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat da je u svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

 

U Gospiću, ____________________                                                                                        POTPIS:

_____________________________

 

* Izrazi koji se koriste u ovoj Izjavi upotrjebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.