Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica
https://arhiva.gospic.hr/natjecaj-za-prijem-radnika-na-radno-mjesto-psiholog-1-izvrsitelj-ica/

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica

Objavljeno 3. veljače 2022. | Gospic.hr

Kategorije: , ,

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 45. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 31.01.2022. g. Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

 

PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica zaposlen na 50% radnog vremena kroz 20 mjeseci za rad s djecom u produljenom boravku u vrtiću.
Uvjeti : prema članku 24. stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Radno mjesto se otvara u okviru projekta „Sretni mališani“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.2.2.16.0043., koji će se financirati u sklopu poziva ˝Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16., a koji je odobren Odlukom o financiranju (Klasa: 910-01/21-06/105; UR.BROJ: 524-07-02-01-02/4-21-20) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 29. rujna 2021. godine.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. dokaz o državljanstvu
 4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 5. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci;
 7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 8. životopis

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-PSIHOLOG“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53000 Gospić.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 1.veljače i važi do  9. veljače 2022. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA:112-03/22-02/01
URBROJ:2125-1-16-02-22-1

                                                                        PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                           Kata Milković

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica - Grad Gospić

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 45. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 31.01.2022. g. Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

 

PSIHOLOG – 1 izvršitelj/ica zaposlen na 50% radnog vremena kroz 20 mjeseci za rad s djecom u produljenom boravku u vrtiću.
Uvjeti : prema članku 24. stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Radno mjesto se otvara u okviru projekta „Sretni mališani“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.2.2.16.0043., koji će se financirati u sklopu poziva ˝Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16., a koji je odobren Odlukom o financiranju (Klasa: 910-01/21-06/105; UR.BROJ: 524-07-02-01-02/4-21-20) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 29. rujna 2021. godine.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. dokaz o državljanstvu
 4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 5. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci;
 7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 8. životopis

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-PSIHOLOG“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53000 Gospić.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 1.veljače i važi do  9. veljače 2022. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA:112-03/22-02/01
URBROJ:2125-1-16-02-22-1

                                                                        PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                           Kata Milković