Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
NATJEČAJ- ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE za rad s djecom u produljenom boravku vrtića, u područnom vrtiću u Perušiću
https://arhiva.gospic.hr/natjecaj-odgojitelj-ica-predskolske-djece-za-rad-s-djecom-u-produljenom-boravku-vrtica-u-podrucnom-vrticu-u-perusicu/

NATJEČAJ- ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE za rad s djecom u produljenom boravku vrtića, u područnom vrtiću u Perušiću

Objavljeno 9. rujna 2022. | Gospic.hr

Kategorije: , ,

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 06.09.2022. g. Upravno vijeće, raspisuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  - 1 izvršitelj zaposlena na 50% radnog vremena  kroz 15 mjeseci za rad s djecom u produljenom  boravku vrtića,  u područnom vrtiću u Perušiću.

 

Radno mjesto se otvara u okviru projekta „Sretni mališani“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.2.2.16.0043., koji će se financirati u sklopu poziva ˝Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16., a koji je odobren Odlukom o financiranju (Klasa: 910-01/21-06/105; UR.BROJ: 524-07-02-01-02/4-21-20) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 29. rujna 2021. godine.

 

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

  1. a) preddiplomski sveučilišni studij,
  2. b) preddiplomski stručni studij,
  3. c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  4. d) diplomski sveučilišni studij,
  5. e) specijalistički diplomski stručni studij.

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.).

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

2

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

3

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA U PERUŠIĆU – PRODUŽENI BORAVAK“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53000 Gospić.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 07.09. i važi do 15 .09. 2022. godine.

 

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Paola Medved