Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu
https://arhiva.gospic.hr/gradska-upravna-tijela/gradski-upravni-odjel-za-samoupravu-i-upravu/

Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

Objavljeno 3. kolovoza 2018. | Gospic.hr


U Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

 

Pročelnica
Ivana Kaleb Asić
tel: +385 (0)53 572 714
e-mail:  ivana.kaleb.asic@gospic.hr

Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu - Grad Gospić

U Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

  • poslove proračuna, financijsko poslovanje, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda kroz izradu nacrta proračuna, praćenje i ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda, izradu akata o korištenju prihoda i rashoda, izradu godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, evidentiranje gradske imovine, izradu nacrta općih ili pojedinačnih akata vezanih za financijsko poslovanje, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstva, obavljanje i drugih poslova iz područja financija i javnih prihoda,
  • poslove planiranja i provođenja postupaka javne nabave i vođenje evidencije javnih nabava koji se provode u skladu sa zakonom, planovima javne nabave te odlukom o izvršenju Proračuna,
  • upravljanje razvojem ruralnih područja kroz unapređenje sektora poljoprivrede, šumarstva, ruralnog turizma, te izgradnju i unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture,
  • praćenje i analiziranje stanja u gospodarstvu, poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada, podizanje poduzetničke kulture, izrada programa i planova kao osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa i bavljenja poduzetničkim aktivnostima, poticanja osnivanja, rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, te razvoj poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti, sudjelovanje u provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
  • u suradnji sa turističkom zajednicom Grada vodi koordinaciju nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja gradskog turizma,
  • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga rada upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,
  • lokalne potrebe stanovnika na području brige o djeci, školstvu i predškolskom odgoju, kulturi, športu i tehničkoj kulturi, u javnom zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti i spašavanju, praćenje rada i financiranja redovitih djelatnosti ustanova kojima je Grad osnivač, a koje djeluju na području društvenih djelatnosti, te udruga koje ostvaruju programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada, te obavljanje i drugih poslova koji su stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
  • planiranje, projektiranje, izgradnja i uspostavljanje informatičkog sustava, WEB portala Grada, poslovi planiranja, nabave i upravljanja informatičko-komunikacijskom opremom, te osiguranje sigurnosti u zaštiti podataka,
  • uredsko poslovanje, vođenja pisarnice i arhive,
  • obavlja i druge poslove koji su stavljeni u djelokrug rada zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

Pročelnica
Ivana Kaleb Asić
tel: +385 (0)53 572 714
e-mail:  ivana.kaleb.asic@gospic.hr